دیده بان حقوق حیوانات: شکارگری با کمان را مردانه ترین نوع شکار نامیده اند؛ گویا اصل شکار مردانگی است. قاتلان حیات وحش، کشتن جانوران از فواصل بعید را، بدون در نظر گرفتن حق فرار و مقابله برای حیوان، به مدد استفاده از تکنولوژی روز در ساخت اسلحه، مردانگی می پندارند و جالب اینکه این گونه مردانگی نیازی به مرد بودن و خطر کردن و نزدیک شدن به حیوان هدف ندارد! شکار با کمان به دلیل محدودیت در برد تیر، روشی است که برای موفقیت (؟!) در آن باید تا حد ممکن به حیوان هدف نزدیک شد؛ در نتیجه مردانه تر (؟!) است؛ نوعی خاص از مردانگی که به جوانمردی ختم نمی شود.

یادگار مردانه یک شکارچی را در این تصاویر ببینید.
عکس: دریافت شده از طریق ایمیل/ سپهری