این تیره، حدود 30 گونه دارد، که در ایران 3 گونه ی ان یافت می شود . پرندگانی آبزی و شیرجه رو و رنگشان تیره است و منقاری بلند دارند، که انتهای آن قلاب مانند است. با لها نسبتا کوتاه، دم بلند و پاهایشان پرده دار است . پرندگان جوان، عمدتا قهوه ای رنگ، اما زیر تنه شان کمرنگ تر است. نرها از مارده ها بزرگتر، اما همشکل اند. در پرواز، به خلاف غواص ها، گردن رااندکی بالاتر از امتداد بدن نگه می دارند هنگام پرواز گروهی، شبیه غازها در یک خط یا به صورت «8» پرواز می کنند. تولید مثل، گروهی و در شکاف سنگ ها یا روی درختان انجام می گیرد. عمدتا از ماهی و به ندرت از دوزیستان و سخت پوستان تغذیه می کنند.


منبع: وبسایت کویرها و بیابان های ایران