این تیره، 2 گونه و یک جنس دارد. آبزی بوده و بیشتر درآب های شیرین دیده می شود. گردنی بلند و خمیده شبیه «s» داشته و منقارش نیزه مانند است که برای شکار ماهی مناسب است. نر و ماده همشکل، اما منقار نرها اندکی بزرگتر است. بال ها پهن و کشیده، به رنگ سیاه و رنگ سر، گردن و منقار قهوه ای است که با نواری تیره تر از سر، تا گردن و بدن ادامه دارد. شاهپرهای بال بلند و برای پرواز سریع مناسب است. دمی بلند دارد . روی با هایش رگه های سفید خاکستری دیده می شود، اما روتنه و دم کاملا سیاه رنگ است. اغلب روی درختان نشسته و بال ها را نیمه باز نگه می دارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابان های ایران