سخت*پوستان (crustaceans) یکی از گروه*های بزرگ از جانوران بندپا هستند. سخت*پوستان دارای ۵۵ هزار گونه می*باشند.
جانورانی مانند میگو، خرچنگ و دافنی جزو سخت*پوستان هستند. از دیگر جانوران نسبتاً معروف این گروه می*توان به شاه*میگو، کشتی*چسب، پاروپا، خرچنگ آب شیرین، خرچنگ دریایی، سپرمیگو، شپشک*ماهی، کریل و شپش نهنگ[۱] اشاره کرد.