نام فارسی : وزغ سبز خراسانی
نام علمی: Bufo Latastii Oblongus
نام انگلیسی: Green Khorasanian Toad


محل پیدایش تیپ : کوه سمن شاهی در بیرجند خراسان ، ایران

توصیف مختصر : این گونه و زیرگونه دارای برامدگی روبه پائین غده پاروتوئید در قسمت خلفی پرده صماخ است همچنین پرده صماخ آن کوچک می باشد . نسبت ساق به طول پوزه تا مخرج در دو نمونه 41/0 تا 43/0 است .زیر گونه فوق قبلا" بعنوان زیر گونه ای محسوب می شد ولی امروزه بصورت زیر گونه ای از bufo latastiiمورد قبول واقع شده است .

اندازه به میلی متر : نرها 45-71 ماده ها 52-76

انتشار جغرافیائی : ایران ، افعانستان ، پاکستان ، قسمتهای جنوبی روسیه ، غرب چین

پراکندگی در ایران : گونه فوق در مناطق کوهستانی جانشین وزغ سبز در خراسان و سیستان بلوچستان می شوند . خراسان (تربت حیدریه ، ازبک کوه ، اطراف طبس ، اطراف بیرجند ) سیستان و بلوچستان ( زابل و هدیان )


منبع:irandeserts.com
دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمی