نام فارسی : سمندر غاری ایران
نام علمی: Batrachuperus Gorganensis Clergue - Gazeau & Thron
نام انگلیسی: Persian cave salamanderمحل پیدایش تیپ : غاری در رشته کوههای البرز مابین گرگان و علی آباد .

توصیف مختصر : دندان های تیغه ای – کامی به شکل دو کمان عرضی شکل ف سر تخت است و عرض آن بتدریج به طرف عقب کم می شود . رنگ در الکل در قسمتهای فوقانی مایل به قهوه ای بدون خطوط زرد رنگ ، اندامهای حرکتی قوی ، رشدیافته و هنگامی که به تنه چسبیده اند کاملا" یکدیگر را می پوشانند ، ستیغ دمی در قسمت بالا رشدکرده و درتمام طول دم وجود دارد . شیارهای جانبی 10 عدد . دارای یک شیار مهره ای مشخص .

اندازه ( میلی متر ) طول کلی 226 ، سر : 22 ، تنه : 8 ف دم : 124

زیستگاه : گونه فوق تنها براساس یک نمونه ( جنس نر ) از غاری واقع در رشته کوههای البرز که مابین گرگان و علی آباد قرار دارد نامگذاری شده است . ارتفاع محل پیدایش 400 متر ، طول غار 200 متر ، عرض آن 5 متر و عمق 2 متر است و رودخانه ای نیز در آن جریان دارد . نمونه در انتهای غار در کنار آب زندگی می کرده است . در داخل غار تعداد زیادی خفاش و مقدار زیادی مدفوع حیوانات مختلف وجود داشته است . در بین محتویات شکم نمونه فوق مقدار زیادی مدفوع ، مواد ناشناخته ، جلد حشرات ، مواد خمیری شکل و سخت مشاهده شد که ماده اخیر در انتهای لوله گوارش قرار داشته و جنس آن ، معلوم نشده است .

برخی از مواد یافت شده در معده حیوان در داخل غار وجود نداشتند ، از این رو احتمال زیادی وجود داردکه حیوان مدتی از عمر خود را بیرون از غار بسر برده باشد .

انتشار جغرافیایی : این گونه تاکنون فقط از ایران جمع آوری شده است .

پراکندگی شناخته شده در ایران : تنها یک نمونه از این سمندر از محل پیدایش تیپ ، در داخل غاری واقع در رشته کوههای البرز مابین گرگان و علی آباد جمع آوری شده است .

ملاحظات : در سال 1984vریش گونه gorganensis رااز جنس batrachuperus برداشته و در جنس جدیدی به نام paradactylodon قرار داد . مشخصات جنس جدید را به صورت زیر ذکر کرده است .

1--وجود چهار انگشت در اندامهای حرکتی مثل batrachuperus و salamandrella

2--قرار گرفتن دندان های تیغه ای – کامی در دوسری به طوری که هر کدام به صورت وی معکوس و پهن شده در قله آن می باشد . شاخه های داخلی این اندامها که طویل تر از شاخه های خارجی هستند درپایه به هم نزدیک شده ولی به هم نمی چسبند .

قابل ذکر است ریش جنس های این خانواده رادر جدولی که بر اساس تعداد انگشتان اندامهای عقبی و ترتیب قرارگیری دندان های تیغه ای – کامی در جنس های مختلف خانواده Hynobiidae می باشد تنظیم و مرتب نموده است . بااین وجود براساس تحقیقات جدیدتر که صفات بیشتری راموردتوجه قرار می دهد ، قبول جنسparadactylodon تا حدودی با مشکل مواجه است .احتملا" مطالعه و جمع آوری تعداد بیشتری از سمندرهای خانواده Hynobiidae در رشته کوههای شمالی ایران کمک بسیاری به حل مسائل جدیدی که در باره جنس های این خانواده پیش آمده خواهد نمود.منبع:irandeserts.com
دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمی