نام فارسی : وزغ سبز کرمانی

نام علمی: Bufo Verdis Kermanensis
نام انگلیسی: Green Kermanian Toad


محل پیدایش تیپ : شهرستان کرمان ، استان کرمان، ایران

توصیف مختصر : پوزه نوک تیزتر از زیر گونه تیپ به طوری که فاصله بین لبه خلفی سوراخ بینی و گوشه قدامی چشم به فاصله بین سوراخهای بینی از 21/1 تا 55/1 متغییر است ولی در زیر گونه تیپ فقط 96/0 تا 2/1 می باشد همچنین پشت بدن نرها رنگ پریده و یک دست خاکستری است در ماده ها دارای خالهای مایل به سبز مشخص است .

یکی از مشخصات این زیر گونه فاصله نسبتا" باریک بین چشم هاست که مشخصه اصلی ان از زیر گونه B.V.Arabicus می باشد . نسبت عرض پلک فوقانی به فاصله بین چشم ها 51/1 تا 2 ولی در زیر گونه 98/1 تا 50/1 مرتبه است .

برجستگی پشت پرده صماخ هرگز به کناره پائین پرده صماخ نمی رسد . نسبت طول پاروتوئید به طول پلک فوقانی 73/1 تا 14/2 است .پ

اندازه به میلی متر : نمونه تیپ 69 ، نرها 58 تا 78 ماده ها 61 تا65

انتشار جغرافیایی : این زیر گونه فقط از ایران گزارش شده است .

پراکندگی شناخته شده درایران : استان کرمان ( کرمان جیرفت سیرجان بم )هرمزگان (بندرعباس )


منبع:irandeserts.com
دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمی