نام فارسی : وزغ لرستانی

نام علمی: Bufo Luristanicus نام انگلیسی: Lorestanian Toad
محل پیدایش تیپ : شهبازان (استان لرستان ) ارتفاع 540 متری ایران


توصیف مختصر : فاصله بین چشمها کوچکتر از عرض پلک فوقانی پرده صماخ از بیرون قابل رویت و اندازه آن نصف قطر افقی چشم . پشت خاکستری . یکرنگ یا دارای نقطه یا لکه های حلقوی کوچک متمایل به سبز .


اشمیت درسال 1952 که اولین بار این گونه را توصیف کرده صفات تشخیصی ان را بصورت زیر ذکر می کند.

فاقد برجستگیهای جمجمه ای پوست پشت بدن دارای برامدگی پرده صماخ مشخص غدد پاروتوئید پهن و عریض طول و عرض ان برابر لکه ها فقط در اعضای حرکتی .


اندازه به میلی متر : نمونه تیپ 52


انتشار جغرافیایی : بومی ایران


پراکندگی شناخته شده در ایران : این گونه از چند منطقه که همگی در سرزمین های تپه ای غرب رشته

کوه های زاگرس در استانهای خوزستان (مسجد سلیمان – ایذه) لرستان (شهبازان ) می باشند جمع آوری
شده است . از ارتفاع 750تا 1200 متریمنبع:irandeserts.com
دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمی