خاره*چسب:


خاره*چسب معمولی (Patella vulgata) در گالیسیای اسپانیا.


طبقه*بندی علمی
فرمانرو: جانوران

شاخه: نرم*تنان

رده: شکم*پایان

راسته: کاسه*نرم*تنانخاره*چسب*ها جز نرم*تنان شکمپای دریایی هستند و در راسته کاسه*نرم*تنان (Patellogastropoda) قرار دارند.

در خاره*چسب*ها پوسته*ها مخروطی شکل و مسطح هستند.

آنها در سرتاسر ناحیه ساحلی زندگی می*کنند و از منطقه بالای جزر و مدی تا قسمت*های کم عمق ناحیه پایین جزر و مدی سواحل سنگی یافت می*شوند، خاره*چسب*ها به طور معمول متصل به صخره*ها هستند و در این گونه محلها یافت می*شوند(سواحل سنگی).

خاره*چسب*ها به صورت یک صفحه*هایی یا یک برآمدگی بر روی سطح صخره*ها دیده می*شوند و خودشان را به صخره*ها متصل می*کنند.

اینها از یک ماده لزج پدالی و یک پای عضلانی استفاده می*کنند که به اینها اجازه می*دهد تا در برابر امواج شدید و همچنین در زمان جزر خودشان را در برابر خشک شدگی محافظت کنند.

خاره*چسب*ها از جلبک*های موجود بر روی سطح صخره*ها تغذیه می*کنند و برای این کار از یک رنده*زبان (رادولا، بخشی نوار مانند و کیتینی در دهان نرمتنان که دارای چندین ردیف دندان می*باشد و برای جذب و خرد کردن غذا به کار می*رود) استفاده می*کنند.

اغلب خاره*چسب*ها 8 سانتیمتر طول دارند اما یک نوع خاره*چسب در غرب مکزیک تا 20 سانتیمتر رشد می*کند.

خاره*چسب در هاوایی به "اُپیهی" معروف بوده و به عنوان یک غذای لذیذ مورد توجه هستند.

خاره*چسب*ها از جمله معدود بیمهرگانی هستند که رفتار قلمروگرایی از خودشان نشان می*دهند و میل به تجاوز دارند و دیگر موجودات را به*وسیله گسترش خودشان به زور از قلمروشان به خارج می*رانند.

در نتیجه اینها این آزادی عمل را دارند که جلبک های اطراف قلمروشان را مورد چرا قرار دهند , همچنین جایی که خاره*چسب*ها از جلبک ها استفاده تغذیه می*کنند آن صخره یک حالت لخت به خود می*گیرد که علت آن رشد دیگر موجودات نیز می*تواند باشد.


عوامل شکارچی و تهدیدکننده:

خاره*چسب*ها توسط موجودات مختلفی شکار می*شوند از جمله ستاره دریایی,پرندگان ساحلی,ماهیان,انسان*ها و...

خاره*چسب*ها سازوکارهای دفاعی مختلفی از خود نشان می*دهند از جمله فرار یا محکم کردن پوسته شان.


منبع:ترجمه از بیژن رجبی