برایان اسکری، عکاس صاحبنام نشنالجئوگرافیک در تصویری جالب از دیواره مرجانی کینگمن در شمال اقیانوس ارام، میگویی نیمهشفاف را روی یک شقایق دریایی ثبت کرده است.