موش ناخوانده بر سر سفره پلنگ رفته، اما پلنگ آنقدر مروت دارد که دست نوازش بر سر ناتوان بکشد.