نام علمی آن hura Malacca است. نر وماده شبیه هم هستند ومنقار پرنده نر کمی برجسته تر است اما برای تشخیص آن نیاز به دقت فراوان است ونمی توان براین ویژگی تکیه نمود از سوی دیگر پرنده نر را از طریق آواز خواندن می توان به راحتی تشخیص داد . این نوع فنچ در قاره آفریقا دیده می شود .پرنده ماده هر بار 5تا6 تخم می گذارد وپس از گذاشتن تخم سوم بر روی تخم می خوابد وهردو جنس نر وماده بر روی تخم ها می خوابند ومدت خوابیدن روی تخم 13 روز می باشد. فنچ مونیای سه رنگ در حالت اسارت به ندرت از جوجه های خود نگهداری می کند.
منبع:كتاب نگه داري و بيماري هاي فنچ تاليف دكتر احسان مقدس