نام علمی آن (hura molucca) است. زادگاه این فنچ جزایر ملوکان در کشور اندونزی است. تشخیص نر وماده از روی مشخصات ظاهری دشوار است برخی معتقدند که مثلث زیر گردن در پرندگان نر تیره تر است اما این مشخصه چندان قابل اعتماد نیست. پرنده ماده ۴ تا ۶ تخم می گذارد وهردوجنس نر وماده به تناوب بر روی تخم ها می خوابند البته پرنده ماده مدت زمان بیشتری روی تخم ها می خوابد. پس از ۱۴ روز جوجه ها از تخم درمی آیند وپس از ۲۰ روز پر و بال درمی آورند.
منبع:كتاب نگه داري و بيماري هاي فنچ تاليف دكتر احسان مقدس