كه نام علمی آن (Carpodacus pulcherrimus) است. خاستگاه آن چین ، نپال و تبت است ویکی از گونه های زیبای فنچ به شمار می رود . گونه ، زیر گلو واطراف چشم ها وشکم ودمگاه وزیر بال ها به رنگ صورتی تیره ویا سرخ روشن است . بال ها به رنگ قهوه ای تیره است . منقار بزرگ وخاکستری تیره است .
منبع:كتاب نگه داري و بيماري هاي فنچ تاليف دكتر احسان مقدس