نام علمی آن (hura punctulata) است. این فنچ همچنین به نام های فنچ جوزهندی، مونیای سینه صدفی، مونیای خالدار نامیده می شود. نر وماده آن شبیه به هم هستند. نرها را از طریق آواز ضعیف شان و رقص های مخصوص جفت گزینی، می توان شناخت وبرخی دیگر معتقدند که تشخیص جنسیت این پرنده از طریق شکل منقار و یا بزرگی سینه امکان پذیر است اما این راه ها چندان قابل اعتماد نمی باشند. این نژاد دارای بیش از دوازده زیر گونه است و زیرگونه فلیپینی آن راحت تر قابل تشخیص است. البته اخیراً این نژاد را با نژادهای دیگر مخلوط کرده اند واین امر باعث شده است که یافتن نژاد خالص در فروشگاه های عرضه کننده پرندگان زینتی دشوار باشد. این فنچ در حالت اسارت به سادگی تکثیر نمي یابد. بسیار آرام است ومی توان به سهولت آن را به صورت مخلوط با دیگر فنچ های کوچک جثه نگهداری کرد، البته نباید محیط زندگی آن ها زیاد شلوغ باشد.
منبع:كتاب نگه داري و بيماري هاي فنچ تاليف دكتر احسان مقدس