نام علمی آن (hura striata) است و نام های دیگر آن مانکین دمگاه سفید، فنچ دم سوزنی، فنچ بنگالی وحشی، فنچ پشت سفید می باشد. در این نژاد نیز همانند فنچ بنگالی تشخیص جنسیت کار دشواری است واین کار را فقط از دقت در رفتار پرنده می توان دریافت ومعمولاً آواز فنچ های نر آن شبیه فنچ های نر بنگالی است، اما بسیار خجول بوده ومعمولاً در حضور افراد آواز نمی خوانند. این فنچ ها کوچک تر از فنچ های بنگالی می باشند و در بسیاری از فروشگاه های پرندگان زینتی به عنوان فنچ بنگالی فروخته می شوند وبسیاری معتقدند که فنچ های بنگالی در حقیقت فنچ های نواری اهلی شده اند. این پرنده در بسیاری از مناطق آسیا پراکنده است.

منبع:كتاب نگه داري و بيماري هاي فنچ تاليف دكتر احسان مقدس