برآورد جمعیت یوزپلنگ آسیایی در استان یزد آغاز شد عملیات اجرایی برآورد جمعیت یوز با آخرین روشهای علمی و به روز جهان در زیستگاههای یوز استان یزد آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی و امور رسانه، علیرضا جورابچیان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بنا به درخواست اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد و با توجه به توانمندسازیهای تخصصی موجود در استان و همکاری نظارتی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ، با قریب ۷۵ دستگاه دوربینهای تلهای ، طبق یک برنامه زمانبندی سه ماهه مناطق دره انجیر ، بافق و پارک ملی سیاهکوه که از زیستگاههای مهم و همجوار یکدیگر هستند ، دوربینگذاری شد.
مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی افزود: با توجه به فصل حاضر و به علت سردی هوا معمولاً جابجایی یوزها در مناطق مختلف به نحو چشمگیری افزایش مییابد و با اجرای این عملیات به احتمال قریب به یقین برآورد نسبتاً دقیقی از جمعیت یوز در این سه زیستگاه بدست آمده و از همه مهمتر جابجاییهایی که توسط یوزهای این مناطق صورت میگیرد ثبت و با استفاده از آنها میتوان اطلاعات تجربی موجود را به اطلاعات کاملاً علمی و باارزش رفتاری یوزها تبدیل نمود.