اهميت اقتصادي و حفاظت از پروانه ها

بايد دانست از آنجاييكه لارو پروانه ها از گياهان تغذيه مي كنند ، گروه هايي از آنان مخصوصا بيدها ( پروانه هاي شب پرواز ) جزو آفات مهم محسوب مي شوند و در مورد پروانه هاي روز پرواز كه متن اصلي اين كتاب را تشكيل مي دهد مي توان گفت كه در مجموع از نظر اقتصادي زيانبار محسوب نمي شود و فقط بعضي از آنان جزو آفات درجه دوم و سوم مي باشند.


پروانه ها فوايد اقتصادي بسياري نيز دارند ؛ آنها موجب انتقال گرده در گياهان غذايي و زينتي مي باشند . بعضي از پروانگان بعنوان موضوعات بسيار با ارزش تحقيقاتي در زمينه هاي وراثت ، پراكندگي جغرافيايي ، علم هماهنگ شدن جانداران با محيط و چگونگي تكامل بر روي كره زمين مي باشند .
مهمتر از همه موارد بالا بايد اعتراف كرد كه ابعاد مختلف اين موجود زيبا هر ذهني را به سوي حقيقت واحدي هدايت مي كند ، همان حقيقتي كه تكيه گاه جهان و آفريننده اين همه شكوه و زيبايي است.

حفاظت از پروانه ها

همانطور كه گفته شد پروانه ها داراي منافع بسياري هستند ، با اين وجود در دنياي امروز ، انسان مسئول تغييرات بسياري در محيط زيست آنها بوده ، به صورتي كه زندگي بعضي از گونه هاي پروانگان را تا سر حد نابودي به خطر انداخته است .

نابودي جنگلها و مراتع ، ساخت و سازهاي انساني ( بدون توجه به اصول توسعه پايدار ) باعث از بين رفتن گياهاني مي گردد كه از لحاظ غذايي جهت رشد پروانه ها ضروري هستند .در مورد كلكسيون پروانه ها بايد بدانيم كه در دنياي امروز اين عمل جاي خود را به اموري مانند عكاسي و فيلمبرداري از پروانه ها ، ايجاد باغ پروانه و حفاظت از محيط هاي طبيعي زندگي آنان داده است.


منبع:irandeserts.com