اندام شناسي پروانه ها

پروانه ها جزو حشرات بوده و به گروه فلس بالان تعلق دارند . سر پروانه ها معمولا گرد و چشمانشان اغلب بزرگ و مدور است ؛ نزديك لبه داخلي چشم ها دو عدد شاخك يا آنتن قرار گرفته كه از بندهاي متعددي تشكيل شده است . شكل شاخك در پروانه ها متفاوت مي باشد.

دهان پروانه ها با حشرات ديگر تفاوت دارد و از دو رشته بلند تشكيل شده كه در قسمت داخلي هر كدام شياري وجود دارد كه در مجموع به شكل يك لوله مكنده يا خرطوم مشاهده مي شود . اين لوله گاهي از بدن خود پروانه نيز بلندتر است و جهت مكيدن شهد از انتهاي جام گل گياهان به كار مي رود . در هنگام استراحت اين خرطوم به صورت منظمي جمع شده و در بين پالپها قرار مي گيرد ؛ پالپها اعضاي حسي كوچكي به تعداد چهار عدد هستند كه دو عدد از آنها ديده نمي شود ولي دو عدد ديگر بزرگ بوده و به راحتي قابل رويت است .

بدن ( شكم ) پروانه ها كشيده و تقريبا استوانه اي شكل و داراي هفت حلقه است . اين حلقه ها توسط غشايي به هم متصل بوده و بدين جهت انعطاف پذيري خاصي را دارا مي باشد . اين غشاء داراي روزنه هايي است كه توسط آن ها هوا وارد لوله هاي تنفسي مي شود .

در بين سر و شكم قسمتي وجود دارد كه در اصطلاح به آن سينه گفته مي شود . بال ها و پاها به اين قسمت متصل هستند ؛ بال ها به قسمت بالاي سينه متصل شده و توسط رگ هاي محكمي به قسمت هاي مختلف تقسيم مي شوند. اين رگ ها داراي ضخامت هاي متفاوتي مي باشند . رگبال ها در واقع حافظ غشاء بال ها و چارچوب آن ها محسوب مي گردند . بال پروانه ها در قياس با ساير حشرات بزرگتر و داراي اشكال متنوعي هستند . اين بال ها توسط پولك هاي ريزي پوشيده شده است كه با پايه اي به بال متصل شده اند.منبع: irandeserts.com