معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد: افزایش ۲۰۰ درصدی جمعیت یوزپلنگ آسیایی در ایران معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سمنان از افزایش ۲۰۰درصدی جمعیت یوزپلنگ آسیایی به نسبت آمار ۱۵ سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در سمنان از افزایش ۲۰۰درصدی جمعیت یوزپلنگ آسیایی به نسبت آمار ۱۵ سال گذشته خبر داد.اصغر محمدی فاضل ،افزود: طرح حفاظت از یوز پلنگ آسیایی طرحی بوده است که طی سالیان گذشته در مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان های مختلف در کشور در حال اجرا بوده و یکی از تجربیات موفق سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از گونههای نادر بوده است.وی اظهار داشت: این پروژه بیشتر توجه خود را به زیستگاه های بومی این گونه معطوف داشته است و پس از یک نگاه گونه محور به نگاه حفاظت از زیستگاه که یک رویکرد جدید در عرصه حفاظت در سطح جهان است حرکت کرده است.محمدی فاضل با بیان اینکه در این پروژه به زیستگاه های خاصی که مرکز زاد آوری این گونه ها بوده توجه خاصی شده است،تصریح کرد: در طول زمان کریدورهای مهاجرتی این گونه ها و تداخل جمعیتی آنها، افزایش جمعیت طعمه و کاهش تداخل بین دام اهلی و این گونه های وحشی، باعث شده پروژه در مسیر خود حرکت موفقی داشته باشد.معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به افزایش قابل توجه جمعیت یوزپلنگ آسیایی خاطر نشان کرد: به نسبت آمار ۱۵ سال گذشته جمعیت یوزپلنگ ۲۰۰ درصد افزایش را نشان می دهد.وی با بیان اینکه این درصد افزایش ناشی از این است که ما در گذشته عدد پایه درستی نداشتیم تصریح کرد: به دلیل عرصه بسیار وسیع این گونه، پایش جمعیت آن بسیار سخت است و در واقع سرشماری دقیق در مورد این گونه وجود ندارد.