یکسال قبل در چنین روزهایی اخباری در خصوص مرگ دسته جمعی حیوانات مختلفی از پرندگان تا ماهی ها در نقاط مختلف دنیا در شبکه منتشر می شد.
اکنون یکسال پس از آن وقایع، موسسه تحقیقات دریایی نروژ پدیده جدیدی را گزارش کردند که براساس آن هزاران شاه ماهی مرده در سواحل غربی نروژ کشف شدند.
به نوشته رسانه های محلی در حدود ۲۰ تن ماهی در پایان دسامبر در ساحل “کوانس” در “نوردرسیا” واقع در شمال این کشور شناسایی شدند.
“اوله کریستین برگ” زیست شناس دانشگاه علم و فناوری “تروندهیم” در این باره توضیح داد: “ما پیش از این ماهیهای به گل نشسته را دیده بودیم اما تعداد آنها هرگز تا این حد زیاد نبود.”
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، به اعتقاد این زیست شناس، این ماهیها می توانند به دلیل شکارچیانی چون سایر ماهیها و یا پستانداران دریایی به سوی ساحل رانده شده باشند.
همچنین احتمال دارد که این شاه ماهی ها قربانی جریان و یا سطوح بالای آب شیرینی شده باشند که از یک رودخانه به دریا ریخته شده است.
پس از کشف هزاران شاه ماهی، ساکنان منطقه گفتگوهایی را در خصوص اینکه چگونه می توان این ماهیها را جمع کرد آغاز کردند اما مقامات این منطقه اعلام کردند که بیشتر این ماهیها در اثر جزر و مد دوباره به دریا بازگشته اند.