دیده بان حقوق حیوانات:به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ،شب هنگام که برف می بارید همه خوشحال و سر مست از برکات و نعمات الهی بودند اما در پشت شادی محیط بان ، غصه فردای وحوش، شادمانه ای توأم با نگرانی را رقم می زد.این که کجا و تا کجا فردا خواهم توانست شکرگزار بارش نعمت باشم و وظیفه ام را در قبال مخلوقات بی کلام الهی انجام دهم، خواب شبانه اش را ربود.و اما صبح در اولین فرصت که امکان حرکت بود ، کوله بار را بدوش کشید و با تغذیه دستی و توزیع علوفه در بخشی از منطقه ، شکر نعمت بجای آورد و وجدان خود را از قید بی قیدی ها رها کرد. روز گذشته در پی بارندش برف در شهرستان تربت حیدریه واکثر نقاط استان خراسان رضوی سفید پوش شدن زیستگاهها و ایجاد مشکلات برای وحوش در دسترسی به آذوقه ،در بخش غربی منطقه ژرف و مناطق اطراف ، پرسنل اداره اقدام به توزیع علوفه تا بعدازظهر نمودند و امروز نیز در تداوم شکرگزاری و انجام وظیفه، به منطقه بایگ و ارتفاعات آن عزیمت نمودند.یقین داریم خداوند تبارک و تعالی انسانهایی را که با قبول مشقت فراوان کار حمایت از مخلوقات او را به سامان می رسانند و در مواقع سختی برای تامین معاششان همت میکنند از عنایت خود بی نصیب نخواهد گذاشت .