جحم این راکتور برا 300 لیتر باید چه قدر باشه
نمیشه برای استرانسیوم ودری برایت ول استفاده کرد