برخی انواع صدف ها در مقابله با عضوی خارجی که به داخل صدف وارد شود ماده ای به دور جسم خارجی ترشح می کنند که محصول آن مروارید است. مروارید های طبیعی، به دلیل شکل گیری این ماده در اطراف اجسام