پزشکان، بيشترين متقاضيان پروانه شکار
ايرن:پزشکان، بيشترين متقاضيان پروانه شکار در استان اصفهان هستند.
به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، يک منبع آگاه در محيط زيست استان اصفهان با اعلام خبر گفت:" هر ساله متقاضيان زيادي براي گرفتن پروانه شکارآهو و ساير گونه ها به ما مراجعه مي کنند و جالب اينکه درصد اعظم آنها را پزشکان تشکيل مي دهند."
وي در گفت و گو با ايرن افزود:" علت اين امر بر ما پوشيده است اما در گفت و گو با آنان متوجه مي شويم که علاقه زيادي به شکار دارند که شايد بي ارتباط با شغل آنها نباشد."
اين مقام محلي با اعلام اينکه در ميان شکارچيان دستگير شده، تاکنون پزشکي مشاهده نشده ، خاطرنشان کرد:" همه آنها خواهان شکار از راه قانوني هستند."
استان اصفهان سه زيستگاه بزرگ براي آهو،قوچ و ميش و کل و بز دارد.در زيستگاه موته نزديک به 4000 رأس آهو زيست مي کند ، در زيستگاه قميشلو شمار قوچ وميش با تعداد آهوان برابر است و کل و بز ، گونه غالب زيستگاه کلاه قاضي را تشکيل مي دهد.