پنجره اي رو به طبيعت
نگاه مرگبار افعي شاخدار
ايرن:اين تصوير عجيبوغريب، گونه جديدي از افعي شاخدار را در جنگلهاي باراني تانزانيا نشان ميدهد که فقط 60 سانتيمتر درازا دارد.
بدن اين مار با طرح زيگزاگ سياه و زردرنگ پوشيده شده و چشمانش سبز زيتوني است.(عکس از خبرآنلاين)