روستای چنبیبه در فاصله ۵ کیلومتری از شهر اهواز است که برخی در این روستا به اصلاح نژاد اسب اصیل عرب و پروش اسبهای زیبا مشغول هستند که در این میان می توان به اس مثل شداد که چندین بار برنده زیبایی اسب در کشور شده است اشاره کرد.