سخنگوي شوراي شهر تهران:
با کاشت درخت مشکل آلودگي هوا رفع نمي شود
ايرن:سخنگوي شوراي شهر تهران اعلام کرد: برابر آمارهاي رسمي، بيش از 70 درصد آلودگي هواي تهران ناشي از وسايط نقليهاي است که از سوخت فسيلي استفاده ميکنند.
به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران،خسرو دانشجو در گفتوگو با ايسنا ، با تاکيد بر اينکه مساله آلودگي هواي تهران چند وجهي است، عنوان کرد: نميتوان انتظار داشت که با اقدامات شهرداري نظير کاشت درخت، مشکل آلودگي هواي تهران به طور کامل حل شود.
وي ادامه داد: تا زماني که ساير دستگاهها به وظايف خود به درستي عمل نکنند، حتي با افزايش محدوده طرح ترافيک و يا پيشبيني تمهيدات سختگيرانهتر براي جلوگيري از ورود خودروهاي غيرمجاز به محدوده طرح، آلودگي به نحو چشمگيري کاهش نمييابد.
دانشجو با بيان اينکه خودروهايي که از سوخت فسيلي استفاده ميکنند يکي از مهمترين آلايندههاي هواي تهران هستند، يادآور شد: در شرايطي که روزانه چندين هزار خودرو به شهر تهران افزوده ميشود، نميتوان انتظار داشت که اقداماتي همچون توسعه فضاي سبز مشکل شهر را حل کند.
سخنگوي شوراي شهر تهران بر ضرورت افزايش کيفيت سوخت تاکيد کرد و افزود: علاوه بر اين، ارتقاي کيفيت خودروهاي توليدي در کشور و احراز استانداردهاي بالاتر، يکي از مهمترين اقداماتي است که ميتواند در کاهش آلودگي هواي کلانشهرها به ويژه تهران موثر باشد.
به اعتقاد دانشجو، کنترل محدوده طرح ترافيک و توسعه فضاي سبز تنها در صورتي موثر خواهد بود که توام با اقدامات ديگر دستگاههاي اجرايي مرتبط باشد.
وي با بيان اينکه آلودهترين شهرهاي جهان با اجراي يک برنامه چهار يا پنج ساله به پاکترين شهرهاي دنيا تبديل شدند، اظهار کرد: بنابراين ميتوان در تهران نيز با اجراي جدي برنامههاي کاهش آلودگي هوا، به نتيجه رسيد.
دانشجو در توضيح علت عدم تحقق برنامههاي کاهش آلودگي هوا، گفت: به نظر ميرسد مسوولان مختلف مرتبط با موضوع بيشتر از اينکه به دنبال انجام وظايف خود باشند، توپ را به زمين ديگر مياندازند.
به اعتقاد وي، شيب بالاي افزايش آلودگي هواي تهران حاصل جمع جبري اقدامات موثري است که مسوولان مرتبط با اين حوزه انجام ميدهند، اما اتفاقات مخربي نظير ورود خودروهاي بيکيفيت آن را خنثي ميکند.