نام علمی : Coluber karelini mintonorum
نام فارسی : مار دستي بلوچستانیمشخصات : نوك پوزه باريكتر از كلوبرودوراكيس ، پولك رسترال برجسته به سمت پائين خميده ، داراي دو يا سه پولك جلو چشمي و 2 تا 4 پولك عقب چشمي ، لب بالا داراي 9 پولك (پنجمين پولك آن متصل به چشم) ، لب پائين داراي 9 تا 10 پولك ، پولك هاي گيجگاهي 3+2 عدد، پولك هاي سطح پشتي صاف و 19 عدد ، پولك هاي سطح شكمي 223 تا 230 عدد و سطح زيرين دم 115 تا 128 عدد ، پولك مخرجي منقسم .

بدن به رنگ نخودي ، خاكستري روشن با خال هاي تيره عرضي و نامنظم ، حاشيه خال هاي سياه رنگ ، ناحيه سر به رنگ كرم متمايل به صورتي ، پولك هاي چشمي و ناحيه گيجگاهي زرد رنگ ،سطح شكمي خاكستري روشن .

حداكثر طول 94 سانتيمتر ، دم 26 سانتيمتر .

تغذيه در اسارت از موشها ، طرز زندگي نامعلوم .

زيستگاه : صحراها ،مناطق شني و كم گياه .

انتشار جغرافيايي : غرب پاكستان ، جنوب شرقي ايران ، مناطق ديگر نامعلوم .

پراكندگي : استان سيستان و بلوچستان .

(به علت شباهت زيادي كه اين مار با كلوبر رودوراكيس دارد بايد از نظر شكل شناسي ، مورد بررسي مجدد قرار گيرد ) .


دکتر محمود لطیفی
منبع: irandeserts.com