کدام استانها بايد به درياچه اروميه حقابه دهند؟
ايرن: مدير ملي طرح حفاظت از تالابهاي ايران با بيان اينکه سازمان محيط زيست گزارش ارائه حقابه درياچه اروميه از استانهاي اطراف را دريافت کرده است ،گفت: از آنجا که بارندگي امسال در اين استانها در حد نرمال بوده نميتوانند در قبال انجام وظايف خود کوتاهي کنند.
به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران،علي نظري دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: از ابتداي سال آبي 90 يعني در خرداد ماه حقابه اي که استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و کردستان بايد براي درياچه اروميه بدهند در جلسه مشترک شوراي منطقه اي و کميته ملي درياچه اروميه مشخص شد.
به گفته وي، در آن جلسه مقرر شد که از ابتداي مهرماه سال جاري اين حقابه تأمين شود.
نظري دوست اظهار داشت: سازمان محيط زيست در پيگيري اخير خود گزارش ارائه اين حقابه ها را در سه ماه پاييز درخواست کرده است.
به گفته وي، در حال حاضر گزارشات حقابه پاييزه درياچه اروميه دريافت شده و بر اساس بررسي هاي اوليه مشخص شده از برخي رودخانه هاي اطراف مقداري آب به درياچه اروميه رسيده است.
نظري دوست با بيان اينکه ميزان بارشها در آبان امسال در اين منطقه بيش از حد نرمال بوده است افزود: اما اين بارش ها در آذر و دي ادامه پيدا نکرد.
به گفته وي، با اينکه بارش ها در پاييز امسال از حد نرمال بيشتر بوده ولي در سالهاي پس از خشکسالي دوره تجميع رواناب طولاني بوده و بارش ها بلافاصله تبديل به رواناب نمي شود.
مدير ملي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران در پاسخ به اينکه آيا استانها مي توانند به بهانه کمبود بارش از دادن حقابه به درياچه اروميه سر باز زنند گفت: حقابه در نظر گرفته شده براي استانهاي مختلف براي سالهاي با بارش نرمال در نظر گرفته شده است و از آنجايي که بارندگي امسال در اين استانها در حد نرمال بوده نمي توانند از انجام وظايف خود کوتاهي کنند.
نظري دوست گفت: سازمان محيط زيست در حال تدوين برنامه حقابه استانهاي مختلف براي درياچه اروميه در شرايط خشکسالي است که ظرف چند روز آينده آماده مي شود.
وي افزود: بررسي نهايي چگونگي ارائه حقابه توسط استان هاي مختلف در ظرف چند هفته آينده انجام مي شود و گزارش آن ارائه مي شود.