دیده بان حقوق حیوانات: تحقیقات دانشگاهی نشان می دهد که انتقال آهو از زیستگاه مند در استان بوشهر به زیستگاه دیمه در استان خوزستان اشتباه است
به گزارش ایرن، سازمان محیط زیست در مرحله اول ۵ رأس، در مرحله دوم ۱۲ رأس و در مرحله سوم ۱۰ رأس آهو به منطقه دیمه انتقال داده است در حای که نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان می دهد این اقدام اشتباه بوده است.
در سال ۱۳۸۶طرحی با عنوان بررسی زیستگاه آهو در استان خوزستان (دیمه) به منظور ارایه راهکارها و احیای جمعیت آهو، در استان خوزستان اجرا شد.
نظر به اینکه احتمال انتقال آهو از منطقه حفاظت شده مند بوشهر به دیمه (جهت احیای آهو در دیمه)، مطرح شده بود، تعدادی جمجمه آهو متعلق به منطقه مند، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که جمجمه های یاد شده شباهت بسیاری به جمجمه آهوان خارک داشته و با توجه به تفاوتی که با آهوان خوزستان دارند، انتقال آهوان از مند به دیمه، به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
منطقه دیمه رامهرمزدر گذشته زیستگاه آهوی ایرانی بود اما با گذشت زمان، نسل این گونه جانوری در این زیستگاه از بین رفت.