نام انگلیسی: Shidor Island Protected area
نام فارسی : پناهگاه حيات وحش جزيره شیدوراين جزيره در فاصله 5/1 كيلومتري جنوب شرقي جزيره لاوان واقع شده است و مساحت آن 4/1 كيلومت مبربع و ارتفاع آن از سطح دريا حدود 10متر استا . تنها ارتفاعاتي كه در اين جزيره به وجود آمده اند دو رشته از تپه هاي شني در شمال وجنوب جزيره است . پوشش گياهي اين تپه ها ،به ويژه در مناطق پست جزيره از گياهان « شور پسند » و مقاوم در مقابل كم آبي است كه به طور پراكنده رشد كرده اند . حد اكثر ارتفاع اين گياهان يك متر است جزيره شتور جزيره اي است غير مسكوني كه هيچگونه فعاليتي در آن ديده نمي شود .


پرندگان موجود آن شامل چهار گونه پرستوي ديايي است كه در جزيره توليد مثل ميكنند . در اين جزيرهرتعداد زيادي مار سمي ساه رنگ و كوچك كه معمولاًزير شن مخفي مي شوند مشاها-ده شده ا ست و به همين جهت به جزيره ماران نيز معروف است . همچنين لاك پشت هاي دريايي در سواحل آن تخم گذاري مي كنند .
صيادان و بوميان جزاير اطراف در هنگام طوفاني بودن دريا و همچنيني براي جمع آوري لاك پشت ها و تخم پرندگان دريايي به اين جزيره مسافرت ميكنند . شتور با اين كه مساحت بسيار كمي دارد از مهم ترين و بارزش ترين زیستگاه های پرندگان و لاك پشت هاي دريايي در خليج فارس و درياي عمان است . تحقيقات و پژوهشهاي علمي در خصوص حيات وحش جزيره ،جانوارن مختلفي از جمله پرستوي دريايي پشت دودي ،پرستوي درييايي تيره ،پرستوي دريايي كاكلي كوچك ، بالان گلوسياه ،اگرت ساحلي ،چكاوك كاكلي ، عقاب ماهيگير ،سليم شني ،حواصيل ساحلي ،جوتصيل ارغواني ،لاك پشت هاي ديايي ،لاك پشت سرخ و سبز و عقابي و چرمي را مورد بررسي و شناسائي قرارداده است .
بازديد از اين جزيره همراه با راهنمايان آشناي محيط زيست و مجوزهاي لازم امكان پذير است .


منبع: irandeserts.com