گیلار / Anas penelopeفرمانرو : جانوران
شاخه : طنابداران
رده : پرندگان
راسته : غاز سانان
تیره : مرغابی سانان
سرده : گیلارها

گیلار سردهای است از پرندگان.
پرنده نر گیلار با سر بلوطی رنگ پیشانی و تارک زرد مایل به نخودی، بدن خاکستری و سینه صورتی رنگ شناخته میشود. نشانه های تشخیص آن در حال پرواز، قسمت های پهن و سفید جلوی بال، شکم سفید و انتهای سیاه بدن می باشد. در دوران تولک شبیه ماده ولی پررنگ تر است و با داشتن شانههای سفید از آن مشخص می گردد. کله سبز، در اندازه کوچکتر، منقار خیلی کوچک، سر گردتر، دم نوکتیز و پرو بال قهوه ای مایل به خرمائی است. پروازش سریع است و مستقیماً از سطح آب بر می خیزد، به راحتی در خشکی راه میرود و میدود. زمستان ها در دریاچه ها، خورها و آب های کم عمق ساحلی. اغلب گله های آنها در کشتزارها در حال چریدن دیده می شوند.


منبع : ویکی پدیا