نام علمی:Coluber ventrimaculatus
نام انگلیسی: Glossy Bellied Racer
نام فارسی : مار دستيمشخصات : ارتفاع و پهناي پولك رسترال برابر يا كمي پهن تر از ارتفاع آن ، طول پولك هاي بين بيني برابر يا كمي كوتاهتر از پولك جلو پيشاني ، پولك پيشاني پهن تر از پولك بالاي چشمي ، ارتفاع و عرض پولك گونه اي معمولاً برابر و به پولك پيشاني متصل ، داراي يك پولك كوچك زير چشمي كه در زير پولك جلو چشمي مستقر ،داراي دو پولك عقب چشمي ، پولك هاي گيجگاهي 2+2 يا 3+2 ،لب بالايي داراي 9 پولك ( پنجمين و ششمين پولك آن به چشم متصل ) ، چهار يا پنج پولك لب پائيني به پولك چين قدامي متصل ، پولك هاي چين قدامي برابر يا بلندتر از پولك هاي چين خلفي و به وسيله دو رديف پولك از هم مجزا ، پولك هاي سطح پشتي صاف و 19 عدد ، پولك هاي سطح شكمي در سمت جانبي سه گوش و 194 تا 211 عدد ، پولك هاي سطح زيرين دم 82 تا 119 عدد ، پولك مخرجي منقسم .

بدن به رنگ زيتوني سبز روشن متمايل به خاكستري زيتوني متمايل به قهوه اي يكنواخت يا داراي خطوط و نقوش متفاوت . سطح شكمي در قسمت جانبي داراي خالهاي كوچك تيره رنگ ، سطح پشتي داراي خال هاي باريك سياه رنگ عرضي و نامنظم ، قسمت خلفي بدن يكنواخت و به رنگ زيتوني خاكستري .

حداكثر طول 125 سانتيمتر ، دم 28 سانتيمتر .

تغذيه از مارمولك ها و گاهي پستانداران و پرندگان كوچك.

زاد و ولد : در فصل تابستان 3 تا 7 تخم نسبتاً بزرگ مي گذارد .

زيستگاه : مناطق صحرايي ، دامنه تپه ها و مناطق كوهستاني .

انتشار جغرافيايي : در جنوب غربي آسيا انتشار وسيعي دارد ، هندوستان – پاكستان – ايران – افغانستان – تركيه – عراق – شوروي سابق – كويت – بحرين – عربستان در طول سواحل دريا .

پراكندگي : استان هاي تهران – اصفهان – خراسان – فارس – بو شهر – سيستان و بلوچستان – سمنان – كردستان – مركزي – قم – گلستان .دکتر محمود لطیفی
منبع : irandeserts.com