به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، اداره فضاي سبز حوزه امور شهري و محيط زيست منطقه قصد دارد، با احداث 4 مخزن جديد در محدوده شمال غرب پايتخت و اجراي شبکه خطوط انتقال ، بزودي اين سيستم را در بوستان جنگلي چيتگر اجرا مي کند تا شرايط نگهداري از درختان پهن برگ اين بوستان، بيش از پيش مهيا شود.
حسين مرادي شهردار منطقه 22 در اين باره گفت: . 2 مخزن از اين مخازن بتوني در بوستان جنگلي چيتگر و 2 مخزن ديگر نيز در ضلع شمال معبر ياسمن و بوستان جنگلي لتمال کن جانمايي شده که در مجموع 6 هزار متر مکعب گنجايش خواهند داشت. اين مخازن با هدف بهبود وضع آبرساني به فضاي سبز منطقه و توسعه آن احداث خواهند شد.
وي افزود: « در تکميل اين عمليات، عمليات سيستم تحت فشار (قطره اي) به منظور بهبود شرايط نگهداري و پرورش درختان موجود در بوستان جنگلي چيتگر بويژه درختان پهن برگ اجرا مي شود. مطالعات اين برنامه انجام شده و به زودي با احداث مخازن و اجراي شبکه خطوط انتقال و شبکه توزيع، بهره گيري از سيستم آبياري قطره اي در بوستان جنگلي چيتگر امکانپذير خواهد شد. هدف از اين عمليات، استفاده بهينه از منابع آبي موجود و چاههاي مستقر در بوستان جنگلي چيتگر همچنين جلوگيري از هدر رفت آب و صرفه جويي در مصرف آن است.

اجراي طرح پايلوت مخازن جمع آوري شيرابه در منطقه 22
منطقه 22 بعنوان اولين منطقه از مناطق 22 گانه، با اجراي طرح پايلوت مخازن جمع آوري شيرابه، آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از جمع آوري زباله را مديريت مي کند.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 22، حسين مرادي شهردار منطقه 22 با اعلام اين خبر گفت: « تشريح طرح تصفيه شيرابه همچنين ارائه توضيحاتي درخصوص طرح خنثي سازي شيرابه با استفاده از آهک از جمله مواردي بود که در
همايش مديريت پسماند واقع در سالن ايران زمين مطرح شد. در اين همايش واحدمحيط زيست منطقه 22 با هدف جلب همکاري سازمان مديريت پسماند و اجرايراهکارهاي کاربردي در منطقه 22 به منظور مديريت انتقال شيرابه در سطح منطقه با متخصصان سازمان مربوطه به مذاکره پرداخت و جلسه اي نيز در همين زمينه در واحد محيط زيست منطقه با حضور نماينده سازمان مديريت پسماند، مسئولان خدمات شهري نواحي 4 گانه و ... برگزار شد.» وي با توضيح اينکه توليد شيرابه ناشي از زباله هاي شهري از جنبه هاي بارز نظام بارز زيست محيطي در فرايند جمع آوري و حمل زباله تلقي مي شود و اين موضوع پيامدهاي زيست محيطي فراواني چون آلودگي آب و خاک را بدنبال داد، افزود: « در اين جلسه راهکارهاي جلوگيري از انتشار آلودگيهاي زيست محيطي
ناشي از ريزش شيرابه و آلودگي هاي مرتبط با عملکرد جمع آوري زباله در مناطق مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در انتهاي جلسه طرح احداث مخزن جمع آوري شيرابه در مسير حرکت ماشين آلات قبل از تخليه زباله در محوطه ايستگاه تخليه موقت بعنوان اولين شيوه و طرح نصب مخازن بر روي سمي تريلرها و اصلاح سيستم ماشين آلات مکانيزه به عنوان راه حل مشکل و راهکار
پيشنهاد شد. در پايان مقرر شد واحد محيط زيست با همکاري اداره خدمات شهري با هدف اجرايي کردن بهترين راهکار، منطقه 22 پايلوت اجراي طرح مخازن جمع آوري شيرابه قرار بگيرد.