دیده بان حقوق حیوانات: باورش بسیار سخت است، ولی ظاهرا باز هم باید با ذکر این جمله که «خوب و بد همه جا هست» از کنارش گذر کنیم…یکی از محیطبانان منطقه حفاظت شده دنا به دلیل شکار یک کل وحشی بازداشت شد. در طول چهار ماه گذشته این دومین باری است که مسوولان اداره محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد از یک محیطبان در منطقه حفاظت شده دنا لاشه و گوشت کل وحشی کشف میکنند.به گزارش سایت مردم استان کهگیلویه و بویر احمد محیطبانی که در هفته گذشته بازداشت شد به صورت قراردادی با سازمان حفاظت از محیط زیست کار میکرد و محل انجام وظیفه او منطقه میمند بود. این محیطبان متخلف که بر اساس قوانین و وظیفه ذاتیاش محافظت از گونههای گیاهی و جانوری موجود در این منطقه را برعهده داشت در روزهای گذشته اقدام به شکار یک راس کل وحشی کرده بود که توسط ماموران حفاظت اداره محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شد، با این حال اما ماموران این اداره به دلیل نبود صراحت قانونی و جدی برای برخوردهای قضایی با متخلفانی از این دست، او را آزاد کردند. پیش از این نیز یک محیطبان دیگر در همین منطقه حفاظت شده، اقدام به شکار یک راس کل وحشی دیگر کرده بود که در پی ظنین شدن ماموران حفاظت اداره محیط زیست به او و انجام تحقیقات از محل زندگیاش گوشت کل شکار شده در یخچال منزل مسکونی وی کشف شد، این محیطبان متخلف نیز بدون سپرده شدن به دست قانون آزاد شد. این در حالی است که یکی از محیطبانان منطقه حفاظت شده دنا بهنام اسعد تقیزاده به دلیل انجام وظیفه و محافظت از گونههای جانوری منطقه حفاظت شده دنا بیش از سه سال است که در زندان بهسر میبرد و شب و روزش را در هراس سپرده شدن به طناب دار میگذراند. تیراندازی تقیزاده در یک درگیری با تعدادی شکارچی متخلف منجر به کشته شدن فرد بیگناهی شد که همراه با شکارچیان به منطقه آمده بود. با شکایت خانواده مقتول بلافاصله اسعد تقیزاده بازداشت و پس از سه سال حکم او توسط قوه قضاییه تایید شد که همین مساله واکنش رسانهها و اعتراضات افراد و گروههای طرفدار محیط زیست را به همراه داشت. پیش از این بسیاری از کارشناسان محیط زیست صدور و تایید حکم محیطبان دنا را موجب بروز بیانگیزگی و بیتوجهی دیگر محیطبانان کشور نسبت به انجام وظیفه خود و مراقبت از مناطق حفاظتشده دانسته بودند. به نظر میرسد وقوع رخدادهایی از این دست مانند بازداشت محیطبانانی به جرم شکار حیوانات نشانههای همین هشدار کارشناسان باشد. همچنین بسیاری از کارکنان اداره محیط زیست استان بعد از حضور رییسجمهوری در دور چهارم سفرهای استانی به این استان و به دلیل اتفاقات ناگوار بسیار در مناطق حفاظت شده و احتمال محیطبان دنا، خواستار کنار گذاشتن مدیران این اداره کل به دلیل ضعف در ساختار مدیریتی شدهاند.