نام علمی: lytorhynchus ridgewayi
نام فارسی : مار درفشي
مشخصات : پوزه باريك و از جلو به عقب برگشته ، پولك رسترال بلند و به سمت بالاي پوزه خميده ف داراي يك يا دو پولك جلو پيشاني (غالباً يك عدد) ، لب بالا به وسيله پولك زير چشمي از چشم مجزا ، داراي دو پولك جلو چشمي و دو يا سه پولك عقب چشمي ، لب بالا داراي 5 تا 9 پولك (معمولاً 7 يا 8 عدد) و لب پائين 6 تا 11 پولك (معمولاً 10 يا 11 عدد) ، پولك زير چشمي به چهارمين و پنجمين پولك لب بالايي متصل ، پولك هاي گيجگاهي 3 +2 ، 3+1 يا 2+2 عدد (غالباً 3+2 عدد) داراي دو پولك گونه اي كه جلويي بزرگتر ، چهار پولك لب پائيني به پولك چين قدامي متصل ، پولك هاي چين خلفي كوتاهتر از پولك هاي چين قدامي و به وسيله دو رديف پولك از هم مجزا ، پولك هاي پشتي 21 عدد و صاف ، پولكهاي سطح شكمي 169 تا 201 عدد و سطح زيرين دم 41 تا 55 عدد ، پولك منفرد يا منقسم .

بدن به رنگ خاكستري ،زرد نخودي با نقوش قهوه اي و حاشيه تيره رنگ ، خال قهوه اي رنگ ناحيه سر به شكل لنگر كشتي كه قسمت قدامي آن بطور قرينه از پولك هاي پيشاني و جلو پيشاني و از سمت چشم به طرف گوشه خلفي دهان ممتد و شاخه خلفي لنگر به طرف پولك آهيانه و ناحيه پس سر ممتد . داراي خال هاي نسبتاً بزرگ در سطح پشتي به شكل زيگزاك و همراه با خال هاي كوچكتر و يك در ميان در سطح جاني ، خال ها به رنگ خاكستري متمايل به قهوه اي و ممتد تا انتهاي دم ، سطح شكمي به رنگ روشن يا سفيد .

حداكثر طول 48 سانتيمتر ، دم 7 سانتيمتر .

طرز زندگي اين مار به درستي روشن نيست ولي در معده آن مارمولك و حشرات مشاهده شده است .

زيستگاه : مناطق صحرايي و نيمه صحرايي .

انتشار جغرافيايي : افغانستان – پاكستان – هندوستان – ايران – مناطق مجاور درياي خزر – شوروي سابق (تركمنستان – ازبكستان)

پراكندگي : استان هاي خوزستان – مركزي – تهران – كرمان – سيستان و بلوچستان – مازندران – گلستان – قزوين – اصفهان


محمود لطیفی
منبع: irandeserts.com