به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، این گونه با نام لاتین Reindeer که در امریکای شمالی با عنوان کاریبو (گوزن آمریکایی) نیز نامیده میشوند، از خانواده گوزنها و تنها گونهای از گوزنها هستند که هر دو جنس نر و ماده آن شاخ دارند.
به گزارش سایت رسمی IUCN، یک موضوع بسیار جالب درباره گوزنهای شمالی وحشی، وضعیت خاص مهاجرتهای فصلی آنهاست، به طوری که هر یک از آنها ممکن است سه هزار کیلومتر در سال در جستجوی غذا و زیستگاهی با شرایط آب و هوایی مناسب سفر کنند.
همچنین رژیم غذایی این گوزنها با توجه به فصول مختلف، متفاوت است، به طوری که در تابستان علف و گیاه میخورند و در زمستان از قارچها و گل سنگها تغذیه میکنند. آنها سمهای گرد و بزرگی دارند که دارای شکلی مناسب برای راه رفتن روی برف و صخرهها یا حتی شنا کردن است.
بر اساس گزارش ایسنا، در امریکای شمالی تعداد زیستگاههای این گونه گوزنها به میزان زیادی کاهش یافته است. به عنوان مثال در کانادا در منطقهای موسوم به «ماریتایمز» دیگر این گوزنها یافت نمیشوند و در ایالات بریتیش کلمبیا، اونتاریو و آلبرتا نیز به ترتیب 40، 50 و 60 درصد از جمعیت آنها کاسته شده است.
باید افزود: کارشناسان معتقدند تغییرات زیستگاهی ناشی از عملیاتهای تجاری الوارسازی و فعالیتهای انسانی، عامل کاهش جمعیت این گونه ارزشمند در مناطق مزبور بودهاند. در اروپا و روسیه نیز مهمترین عامل کاهش گوزنهای کاریبو، شکار قاچاقی آنها است، لذا برای مقابله با کاهش بیشتر جمعیت این گوزنها، اقدامات محافظتی و کنترلی بیشتر در کانادا و اروپا ضروری است.