به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،گزارش های دریافتی حاکی از آن است که 169 رأس گور در منطقه توران زیست مکنند.
حمید زهرابی، مدیر کل محیط زیست استان سمنان، با اعلام این خبر به ایرن گفت :" این سرشماری به شکلی جدید و با ثبت تصاویر صورت گرفته تا بیشتر قابل استناد باشد ."
وی افزود: " این سرشماری نشان می دهد که شمار گور ایرانی در این زیستگاه 20 راس افزایش داشته است."
به گفته این مقام مسئول افزایش 10 تا 12 درصدی جمعیت گور منطقی است.
همچنین نتایج حاصل از سرشماری گورخر ایرانی در منطقه حفاظت شدة بهرام گور و پارک ملی قطرویه نشان می دهد که جمعیت گور از 329 راس در سال گذشته به 359 راس در سال جاری رسیده است.
گور ایرانی در فصل بهار جفتگیری می کند و 11 ماه بعد کره خود را به دنیا می آورد به همین دلیل سرشماری در فصل تابستان و بعد از زاد آوری صورت می گیرد.
هر گور ماده یک کره طی دو سال به دنیا می آورد.