به گزارش خبرگزاری محیط زیستن ایران و به نقل از خبرگزاری یونایتد پرس، این پرنده که Blackthroat Luscinia نام دارد در کوهها چینلینگ مشاهده شده است که در استان شان شی در شمال چین قرار دارد.
کلیه پرندگان رویت شده که شباهت بسیاری با "روبین اروپایی" دارند در دامنه های پر شیب کوه زندگی می کردند.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در حدود 10 پرنده گردن سیاه جمع آوری شد، اما پس از آن تنها وجود تعداد اندکی از آنها گزارش شد که مورد تایید قرار نگرفت.