دیده بان حقوق حیوانات ایران :کمپین یک هنرمند ۴۰ ساله چینی در جنوب این کشور برای تشویق مردم به نخوردن گوشت سگ و دوست داشتن حیوانات. این هنرمند چینی برای این منظور داخل قفس سگ می شود.