نام علمی: Elaphe longissima
نام انگلیسی: Aesculapian Snake
نام فارسی : مار درختيمشخصات : پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن و از سمت بالا قابل رؤيت ، طول پولك بين بيني بيش از پهناي آن و كوتاهتر از پولك جلو پيشاني ، طول پولك پيشاني تقريبا بيش از يك سوم پهناي آن و برابر با فاصله آن تا نوك پوزه و كوتاهتر از پولك هاي آهيانه ، داراي يك پولك جلو چشمي و فاقد پولك زير چشمي ، طول پولك گونه اي برابر ارتفاع آن يا كمي بلند تر ، لب بالا داراي 8 پولك و لب پائين 9 يا 10 پولك (چهارمين و پنجمين يا پنجمين و ششمين پولك لب بالا متصل به چشم ) ، چهار يا پنج پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، طول پولك چين قدامي برابر خلفي آن يا كمي بلندتر ، پولك هاي گيجگاهي معمولاً 3+2 عدد ، پولك هاي سطح پشتي در قسمت قدامي بدن و در قسمت خلفي بدن كمي تيغه دار يا برجسته و 23 عدد ، پولك هاي سطح شكمي 204 تا 228 عدد ، پولك هاي سطح زيرين دم در ماده ها 68 عدد يا كمتر و در نرها 78 عدد ، پولك مخرجي منقسم .

بدن به رنگ خاكستري ،نخودي ،زيتوني متمايل به قهوه اي يا تيره رنگ ، بعضي پولك ها با حاشيه سفيد ، در بعضي نمونه ها داراي بيش از چهار خط طولي ممتد ، خطي تيره از پشت چشم به طرف گوشه دهان ممتد ، لب بالايي و لكه هاي مثلثي شكل دو طرف ناحيه گيجگاهي زرد رنگ يا فاقد نقش و نگار ، داراي خال تيره رنگ در ناحيه سر و خط عمودي تيره در زير چشم ، سطح شكمي به رنگ زرد روشن يكنواخت .

حداكثر طول 84 سانتيمتر ،دم 13 سانتيمتر.

تغذيه از جوندگان و به ندرت از پرندگان .

زاد و ولد : تخمگذار.

زيستگاه : جنگل ها و مناطق پر درخت .

انتشار جغرافيايي : جنوب غربي اروپا از شمال شرقي فرانسه و از شرق تا ملداوي و جنوب غربي اوكراين ، آسياي ميانه ، مناطق مجاور قفقاز ، تركيه ،ايران ، آلمان (باواريا) ، دانمارك .

پراكندگي : آذربايجان غربي ،همدان ،زنجان ، گلستان ، مازندران


منبع:irandeserts.com
دکتر محمود لطیفی