دو کشاورز هندی که با کارکنان اداره مالیات منطقه خود مشکل داشتند روز گذشته با دو کیسه پر از مارهای خطرناک و سمی به اداره مالیات این شهر حمله کردند.