دیده بان حقوق حیوانات: پژوهشگران آمریکایی دریافتند موشها نسبت به یکدیگر احساس همدردی دارند و بر اساس همین احساس، درصدد نجات دادن همنوع خود که در درون قفس گرفتار شده، بر میآیند.به گزارش «Christian Science Monitor»، محققان دانشگاه شیکاگو با اشاره به نتایج حاصل از تحقیق انجام شده در این زمینه اظهار کردند: احساس همدردی تنها به انسان و پستانداران اولیه اختصاص ندارد، بلکه موشها نیز به خوبی این رفتار اجتماعی را نشان میدهند.در تحقیق آزمایشگاهی به عمل آمده در این خصوص، موشها به صورت مکرر حتی بدون دریافت جایزه و یا مشوق، همنوع خود را از درون قفس آزاد میکردند.بر اساس نتایج این تحقیق، به نظر میرسد که احساس همدلی، همدردی و انگیزه کمک به دیگران تنها مختص انسان نیست و پستانداران بسیاری را شامل میشود.