یک متخصص محیط زیست گفت: شیر در کشور ما جزء حیات وحش نیست بلکه مانند حیوانات خانگی است و مقررات حیات وحش نیز در مورد شیر اعمال نمیشود.اسماعیل کهرم در گفتوگو با خبرنگار جامعه فارس در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون جریمهای برای نگهداری شیر وجود دارد، اظهار داشت: نه این طور نیست؛ اگر کسی حیواناتی مانند بچه خرس یا پرندگان شکاری که حمایت میشوند را از طبیعت بگیرد و در قفس قرار دهد باید از سازمان حفاظت محیط زیست جواز بگیرد.وی ادامه داد: ولی شیر در کشور ما به طور وحشی و طبیعی وجود ندارد بنابراین شیر جزء حیات وحش ما نیست و مانند حیوان خانگی است پس مقررات حیات وحش در مورد شیر اعمال نمیشود.به گزارش فارس سهشنبه هفته گذشته یک قلاده توله شیر در شمال شرق تهران پیدا شد و روز پنجشنبه نیز خبرهایی از رها شدن یک شیر دیگر در منطقه لویزان منتشر شد.