نام علمی : Coluber schmidti
نام فارسی : مار آتشيمشخصات : در قسمت مياني بدن پولك هاي سطح پشتي 19 عدد ، لب بالا داراي 8 پولك ، پولك هاي سطح پشتي داراي دو حفره پولكي (اپيكال پيت) ، داراي مشخصات همانند Coluber jugularis، پولك هاي سطح شكمي 185-207 عدد، پولكهاي سطح زيرين دم 80 تا 100 عدد ، رنگ بدن قرمز آجري (به ندرت سياه رنگ) و فاقد خال هاي عرضي ، پولك هاي سطح پشتي معمولاً پهن و با لبه هاي زرد كمرنگ ، خال هاي سطح پشتي نامنظم ، سطح شكمي به رنگ زرد صورتي ، سطح فوقاني سر داراي خال هاي تيره رنگ .

حداكثر طول 140 سانتيمتر ، دم 35 سانتيمتر .

تغذيه از مارمولك ها ،مارها ،جوندگان كوچك ،پرندگان كوچك و گاهي دوزيستان .

زاد و ولد : معمولاً 5 تا 12 تخم نسبتاً بزرگ در تابستان . حالت مار معمولاً عصباني و در برخورد با انسان فرار نمي كند . با صداي هيس هيس و جهش هاي كوتاه انسان را ناراحت مي كند و سعي دارد با حمله هاي مكرر او را گاز بگيرد .

زيستگاه : مناطق نيمه صحرايي ، دشت ها ، مزارع ،علفزارها، مناطق صخره اي ، چمنزارها، جنگل ها، باغچه ها و غيره .

انتشار جغرافيايي : آذربايجان – ارمنستان – شمال ايران – عراق – جنوب غربي تركمنستان – جنوب شرقي داغستان و مناطق مجاور قفقاز .

پراكندگي : استان هاي آذربايجان شرقي و غربي – اردبيل – مازندران – گيلان گلستان – خراسان – تهران – زنجان – خوزستان – سمنان – قزويندکتر محمود لطیفی
منبع: irandeserts.com