«نمو»ها را نجات دهيد!
ايرن:در يک مطالعه جديد از سوي کارشناسان اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و دانشگاه سيمون فرازر، تاکيد شد: اگر اقدامات موثر براي حفاظت از محيط زيست انجام نگيرد، زماني فرا خواهد رسيد که هيچ کس حتي يک نمو (دلقک ماهي) در اقيانوسهاي زمين پيدا نخواهد کرد.به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران و به نقل از ايسنا، اين کارشناسان در گزارش جديد خود در زمينه تنوعزيستي جانداران هشدار دادند: گونههاي مختلف دلقک ماهيها که شخصيتهاي اصلي فيلم انيميشن «در جستجوي نمو» بودند، در معرض خطر انقراض هستند.
يک گروه از دانشمندان محيط زيست دريايي خطر انقراض اين گونه از ماهيها را تجزيه و تحليل کرده و برنامههاي موفق براي حفاظت از آنها را نيز مورد ارزيابي قرار دادهاند."
به گزارش سايت رسمي IUCN، اين مطالعه آشکار ساخت حيواناتي مثل لاک پشتها و کوسهها که پراکندگي گستردهاي در محيط زيست طبيعي دارند، بيشتر در معرض خطر انقراض هستند و صيد و شکار غيرقانوني، بزرگترين تهديد براي نجات و بقاي اين گونهها محسوب ميشود. در حال حاضر تقريبا تمام گونههاي لاک پشتهاي دريايي، بيش از نيمي از کل جمعيت کوسههاي کله چکشي، کوسههاي ماکرو و سفره ماهيهاي عقابي در معرض خطر نابودي هستند.
در اين گزارش تاکيد شده است به رغم نياز براي اجراي اقدامات حفاظت از محيط زيست، اجراي قوانين تجاري در مورد گونههاي دريايي در معرض خطر که مثل کوسهها ارزش اقتصادي بالايي دارند، ناکام مانده است.
اين گزارش ميافزايد: با اين وجود اعمال قوانين حفاظت از گونههاي جانوري در برخي موارد مثل محافظت از لاک پشتها و صيد تجاري آنها، موفق بوده است.
کنت کارپنتر، پروفسور دانشگاه اولد دومينيون و مدير واحد تنوع زيستي دريايي در اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت در اين باره گفت: ما براي نجات گونههاي دريايي بويژه از طريق پيمانهاي بين المللي مثل CITES، ابزار موثري را در اختيار داريم، اما با اين حال اجراي اين برنامهها با همکاري بينالمللي امري ضروري است و نبايد براي نجات اين گونههاي با ارزش و حياتي دست روي دست بگذاريم و در انتظار معجزه باشيم.


www.iren.ir // ایرن