احتمال انقراض ببرهاي سيبري تا چند سال آينده
ايرن:کارشناسان چيني ميگويند: تنها 18 تا 22 ببر سيبري در حيات وحش در شمال شرقي چين باقي مانده است که امکان دارد به دليل کمبود غذا و شکار غيرقانوني نسلشان منقرض شود.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، به گفته کارشناسان در حال حاضر اين ببرها از گونههاي در خطر انقراض محسوب ميشوند و از تعداد 300 قلاده در سال 1940 ميلادي، به تعداد 18 تا 22 قلاده در حال حاضر رسيده است.
«زو چانکوان» يکي از پژوهشگران در اين باره گفت: اگر دولت نتواند تعداد اين حيوانات را کنترل کند، احتمال نابودي اين موجودات تا 10 الي 20 سال آينده قابل پيش بيني خواهد بود.
وي اظهار کرد: صيد حيوانات وحشي توسط انسان که منبع اصلي غذاي اين حيوانات است، بزرگترين خطر براي اين موجودات محسوب ميشود.
اين پژوهشگر اضافه کرد: شکار گسترده اين حيوان نيز در استانهاي کوهستاني چين به شدت جمعيت اين جانور را کاهش داده است.