منطقه حفاظت شده هامون، زابلاين منطقه با ۰۶۲‚۲۰۱ هکتار وسعت شامل دشت هامون، درياچه يا تالاب هامون و رودخانه هيرمند مى شود. اهميت اين منطقه بيشتر به دليل زيستگاه انواع حيات وحش، امکان پرورش ماهى، وجود انواع پرندگان و تأمين علوفهٔ دام ها از نيزارها و استفاده از نى ها جهت حصيربافى مى باشد. پرندگان و جانوران وحشى اين منطقه عبارتاند از: پليکان و فلامينگو، پرندگان مهاجر آبى، تيهو، زنگوله بال، کورکر (باقرقره)، خرگوش، شغال، کفتار، کاراکال، يوزپلنگ، گراز و آهو.
مراتع و نيزارهاى اطراف درياچه اغلب اوقات سرسبز و متراکم هستند و زيبايى خيره کنندهاى به اين منطقه مى بخشند. اين اکوسيستم يکى از زيباترين تالاب هاى ايرانى است.
تالاب بين المللي هامون يكي از مهمترين تالاب هاي دنيا به شمار مي رود كه در منطقه كويري و بياباني شرق كشورمان واقع شده است.

تالاب هامون كه بيش از چهار هزار كيلومتر مربع وسعت دارد از سه بخش پوزك در شمال شرقي ، صابوري در شمال غربي و هامون هيرمند در مغرب و جنوب غربي سيستان تشكيل شده است.

البته مساحت هر يك از هامون ها به آب ورودي رود مرزي هيرمند و رودخانه هاي فصلي ديگر كه وارد تالاب مي شوند بستگي داشته و افزايش هم مي يابد.

تالاب هامون گرچه از لحاظ اقتصادي براي ساكنان سيستان داراي اهميتي بسزا مي باشد ، از نظر زيست محيطي نيز منبعي عظيم و مهم بشمار مي رود.

منطقه حفاظت شده هامون بدليل قرار گرفتن در مركز مناطق كويري ونيمه كويري كشورهاي ايران و افغانستان در حقيقت تنها مامن زيست پرندگان مهاجر در شرق كشورمان محسوب مي شود.

وجود درياچه آب شيرين ، زمين هاي باتلاقي ، پخش آب حاصل از طغيان رودخانه ها ، نيزارها ، و درنهايت توليد بالا از جلبك ها گرفته تا حشرات و ماهيان در مواقع پرآبي باعث شده تا اين منطقه ماواي صدها هزار پرنده مهاجر بخصوص پرندگان آبزي وكنارآبزي شود.

براساس مطالعات كارشناسان تاكنون بيش از ۱۸۳ گونه پرنده در درياچه هامون مشاهده شده است.

تقسيم بندي اين تعداد پرنده در قالب ۵۱ خانواده نشان دهنده تنوع كم نظير انواع پرندگان در اين منطقه مي باشد.

البته اهميت پرندگان منطقه حفاظت شده تالاب هامون از بعد ملي و بين المللي قابل توجه بوده و اين تالاب توسط سازمان بين المللي حيات پرندگان به عنوان زيستگاه با اهميت پرندگان معرفي شده است.
اكو سيستم هامون در زمان پرآبي منحصر به فرد بوده و دوام آن هميشه بستگي به رودخانه هيرمند دارد. محيط تالاب هامون زمينه بسيار مناسب ومساعدي را جهت ايجاد و گسترش رويش هاي گياهي در زمان پرآبي فراهم كرده است.

بر اساس مطالعات وتحقيق هاي انجام شده تاكنون ۲۱ گونه گياه آبزي در قالب ۱۰ خانواده در تالاب هامون شناسايي شده كه برخي از آن ها را مي توان شامل گياهان شناور ، غوطه ور ، بن در آب ونيز گياهان آب دوست حاشيه تالاب نام برد. گياه ني نيز يكي از مهمترين گونه هاي اقتصادي منطقه سيستان بوده كه مورد مصرف دام ها قرار مي گيرد.

ني به عنوان يكي از اجزاي مهم زنده و پوياي اكوسيستم تالاب هامون محسوب مي شود و تغيير در ميزان و فراواني آن داراي اثرات مستقيم بر اكولوژي تالاب و مجموعه حيات وابسته آن خواهد داشت.

قطع جريان رود مرزي هيرمند به ايران و بروز پديده خشكسالي باعث شد تا نقش مضاعف اين تالاب بين المللي در چرخه اقتصاد مردم سيستان و بعد زيست محيطي كم رنگ و كم رنگ تر شود.

بخشي از آب درياچه هامون نيز از رودخانه سيستان و بخشي ديگر هم از رودخانه هاي فصلي و انشعابات فرعي هيرمند تامين مي شود. واقع شدن بخشي از تالاب هامون در افغانستان نياز هرچه بيشتر به حق آبه اين منبع حياتي را دو چندان كرده است.

كارشناسان حفاظت محيط زيست ايران همچنين تالاب هامون را يكي از هفت تالابي مي دانند كه در فهرست تالاب هاي بحراني كنوانسيون رامسر ثبت شده است.
تالاب انزلي ، شادگان و نيريز در كنار تالاب هامون برخي از تالاب هاي هفت گانه اين فهرست را شامل مي شوند كه طي سال هاي اخير تغييرات اكولوژيكي زيادي داشته اند.

درصورتي كه نسبت به احياي تالاب هامون مديريت اعمال نشود براي اين تالاب اعلام خطري خواهد بود. سالانه صدها هزار انواع پرنده شامل مرغابي سانان پليكان ، فلامينگو ، حواصيل و اكرت از مناطق شمال سيبري ، سيستان و درياچه هامون را باتوجه به شرايط اقليمي مناسب براي زاد و ولد اتنخاب و به اين سامان مهاجرت مي كردند.

بيش از ۱۰۰ گونه جانوري از جمله گراز،گربه وحشي و روباه نيز در حواشي اين درياچه زيست مي كردند.

قطع جريان آب هيرمند به مرزايران ، كمبود نزولات آسماني خشكيدن هامون و درنهايت يروز خشكسالي واستمرار آن باعث شد تا مهاجرت پرندگان به اين درياچه كاهش يابد. پرواز پرندگان در سطح آسمان درياچه هامون و زيست انواع جانوران و نسيم وزش بادهاي موسمي ۱۲۰ روزه چشم انداز زيبا و بديعي را دراين منطقه بوجود آورده بود كه هيچ گاه ازيادها بيرون نمي رود.

در شرايط حاضر كه درياچه هامون بوسيله بيابان ها و كويرهاي هم مرز با افغانستان احاطه شده است همكاري اين كشورها براي حفاظت از اين اكوسيستم اهميتي فوق العاده دارد. بروز خشكسالي و فرسايش بادي شديد گرچه پديده اي طبيعي مي باشد كه در گذشته در سيستان تجربه شده اما تاثيرات اين پديده تفاوت هايي با ساير مناطق دارد. اين تقاوتها از جهات وابستگي منطقه به آب رودخانه مرزي هيرمند از يك طرف و شدت باد و فرسايش بادي كه بيشتر پيامد خشك شدن درياچه هامون مي باشد از طرف ديگر سيستان را از ساير مناطق متمايز كرده است.

استمرار خشكسالي باعث شده تا سطح اين تالاب همچنان خشك بوده و اثرات زيست محيطي منفي را براي اين سامان به دنبال داشته باشد.

كارشناسان با توجه به ارزش هاي اكولوژيك اكوسيستم تالاب هامون براي ايران و افغانستان تعيين حق آبه اختصاصي براي اين تالاب را ضروري مي دانند.
هامون پوزك به عنوان يكي از بخشهاي تالاب هامون ۱۶۰ هزار هكتار وسعت دارد كه ۸۰ درصد آن در خاك افغانستان و تنها ۲۰ درصد در سيستان واقع شده است.
شهرستان ۴۰۰ هزار نفري زابل(سيستان) در ۲۰۵ كيلومتري شمال شرقي زاهدان مركز سيستان و بلوچستان با استان "نيمروز" افغانستان ۳۱۴ كيلومترمرز مشترك دارد.


منبع:irandeserts.com