پژوهشگران ژاپنی معتقدند که کلاغ ها دارای حافظه بلندمدت بصری هستند.محققان ژاپنی تاکید دارند که این ویژگی کلاغ ها در مواردی حتی بهتر از انسان است و به آن ها اجازه می دهد تا بعد از یک سال رنگ ها را به خاطر بیاورند.

در آزمایش به عمل آمده در این خصوص که توسط دانشگاه «یوتسونومیا» به عمل آمد، کلاغ ها نشان دادند که قادر به تشخیص ظروف حاوی غذا بر اساس رنگ ظروف و پس از مدت های طولانی هستند.«شوئی سوگیتا» استاد ریخت شناسی حیوانات که مسؤولیت تحقیق در این خصوص را بر عهده دارد، می گوید: حتی برای انسان نیز سخت خواهد بود که اطلاعات بصری مربوط به رنگ را برای مدت زیادی در حافظه خود نگاه دارد، اما کلاغ ها نشان دادند که در خصوص این بخش از حافظه از انسان برتر هستند.